Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Според изразходваното време

14. За устен правен съвет или консултация 8 лв/час
15. За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните 15лв/час
16. За справки, набавяне на документи, книжа и други 5лв/час