Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Според удостоверявания материален интерес

9. -за ДОГОВОРИ и ЕДНОСТРАННИ ИЗЯВЛЕНИЯ с материален интерес и ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ 
-за извършване на НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ, 
-издаване на ПРЕПИС ОТ САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ, 
-за изпълнение на завещание, 
-за ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОТЕСТ, 
-за ПРИЕМАНЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА С ОПРЕДЕЛЕН МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС,
-за УДОСТОВЕРЯВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО на частни документи с определен материален интерес
50% от таксата по т.8, но не по- малко от 30лв.
10. За удостоверяване на ДАТАТА И ПОДПИСИТЕ на ДОГОВОР С МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС, неподлежащ на вписване 30% от таксата по т.8
11. За извършване на ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА и ДОГОВОРИ ЗА МПС таксата по т.8
12. Такса за заверка подписите и датата на едностранни изявления с материален интерес, (например МОЛБИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИПОТЕКИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД) 15% от таксата по т. 8, но не по- малко от 25 лв.
13. За управление на имуществото върху брутния месечен доход 20% за всеки месец, но не по- малко от 50 лв.