Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

За изготвяне и проверка на документи

17. Проект на нотариален акт за поправка, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба- декларация за обстоятелствена проверка таксата по т.1
18. Проект за НОТАРИАЛНА ПОКАНА таксата по т.3
19. Изготвяне на проект на документ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС таксата по т.4
20.а проект НОТАРИАЛЕН АКТ таксата по т.8
20.б проект на нотариално завещание и ДОГОВОР С МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС таксата по т.11
21. изготвяне на проект на документ по ТОЧКА 12 таксата по т.12
22. за ПРОВЕРКА на изготвен от страните проект на документ се събира съответната такса по т.17-21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно разликата, когато има такава такса по т.17-21