Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Констативен протокол за явяване, неявяване или други обстоятелства

       В случай, че в писмен договор страните са се договорили да се явят на определена дата, час и адрес пред нотариус или пък една страна е поканила другата с редовно връчена нотариална покана да се яви пред нотариус, в деня и часа, за който се отнася поканата, нотариусът може да състави протокол, с който да констатира явяването, неявяването или други обстоятелства, които са се случили пред него.