Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Продажба на недвижим имот

       Това са най-често извършваните сделки с недвижими имоти. Необходимо е продавачът да представи пред нотариуса в оригинал всички необходими документи, доказващи, че е единствен собственик на имота, който продава.

       Продавачът първо консултира документите с нотариуса и след като последният се е произнесъл, че документите са редовни, се записва ден и час за извършване на продажбата. Нотариусът преценява какви са необходимите документи за всеки конкретен случай и имот. 

СЪВЕТ ЗА ПРОДАВАЧА:

       Продавачът е длъжен да представи предварително всички необходими документи, които го легитимират като собственик на продаваемия имот. Желателно е да донесете всички документи, които имате във връзка с имота. Нотариусът сам ще прецени и отдели необходимите. Ако имотът е ипотекиран, има висящи граждански дела, свързани със собствеността върху имота, ако има възбрани или други тежести върху имота, продавачът е длъжен да уведоми нотариуса и купувача за това предварително.

СЪВЕТ ЗА КУПУВАЧА:

       Преди да заплащате суми, независимо дали продажна цена или капаро, консултирайте документите с адвокат или с нотариус. Ако сте брокер, преди да обявите един имот за продажба и да похарчите пари за реклама, представете документите на адвокат или нотариус за предварителен преглед на редовността им.

       Изисквайте от вашия брокер или адвокат всички бележки за компютърни проверки и писмени справки от Агенцията по вписвания, от които да е видно, че няма тежести върху имота. Не се доверявайте, че продавачите са ви познати. Понякога и самите продавачи не знаят, че съществуват тежести върху имота им.

       Ако купувате лично и сте женен/омъжена и нямате избран режим на разделност съпругата/съпругът ви също става собственик на закупения по време на брака имот, независимо, че името му не фигурира в нотариалния акт.

       Когато купувате имот, интересувайте се кой живее в него, има ли наематели, дали имотът е празен, разговаряйте със съседи. Внимателно сверете адреса на имота, който купувате, с адреса, посочен в документите за собственост и този, който Вие фактически на място сте гледали при огледа. Не пренебрегвайте и мазето, неговата номерация и посочените по документ съседи.

ТАКСИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ В Балчик:

       При извършване на всяка сделка с недвижим имот се заплащат (върху обявената продажна цена, а ако обявената цена е по- ниска от данъчната оценка- върху данъчната оценка) данъци и такси по три различни сметки:

  • по сметка на Данъчната служба, където се намира имота: при продажба 2,6% - чл.47 от Закона за местните данъци и такси и чл.35 от Наредба за определяне на размера на местните данъци в Балчик, считано от 10 март 2008г. Моля, имайте предвид, че тази информация важи само за Балчик, защото от 2008г. всяка община сама определя в определени граници местния данък.
  • по сметка на Агенция по вписванията- 1/1000 съгласно Тарифа №1 към Закона за държавните такси
  • нотариална такса, която се изчислява по Тарифа - таблица по т.8, приета и обнародвана в Държавен вестник, към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.