Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Сделки с МПС

       Съгласно разпоредбите на чл.144 ал.ІІ от Закона за движение по пътищата регистрираните в България превозни средства се прехвърлят /продават, даряват, делят/ с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните.

ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ или друго МПС:

       Пред нотариус лично се явяват продавач, ако е женен със съпругата си, която също е собственик на автомобила, както и купувача. Представят се следните документи в оригинал:

 • Талон на автомобила - Ако талонът е от новия образец, трябва да се представят в оригинал и големия, и малкия талон
 • Квитанция за платен пътен данък за текущата година
 • Застрахователна полица за гражданска отговорност за текущата година
 • Удостоверение за пазарна/застрахователна стойност на автомобила
  Издава се от застрахователните компании или от лицензирани оценители и представлява документ за оценка на пазарната стойност на МПС
 • Удостоверение за граждански брак на продавачите, ако са физически лица ИЛИ удостоверение от общината за семейното положение на продавача, което трябва да доказва семейното му положение към датата на придобиването на автомобила
 • Удостоверение за актуално състояние, ако продавачът е юридическо лице
 • Пред нотариус се явяват собствениците на МПС или надлежно упълномощени от тях лица, с валидни документи за самоличност.

ВАЖНО: Ако МПС е придобито по време на брака, то е съпружеска имуществена общност и е собственост на двамата съпрузи, независимо, че в талона пише името само на единия от тях. Това означава, че и двамата съпрузи трябва да се явят пред нотариус или съответното и двамата съпрузи да са дали пълномощия.

       Ако продавачът в момента е разведен, но към датата на придобиване на МПС е бил женен, то МПС е собственост и на него и на бившата съпруга/съпруг. Ако при развода МПС е поставено в дял или изключителна собственост на единия от двамата съпрузи, то това трябва изрично да е отбелязано в бракоразводното решение, в противен случай МПС отново е собственост и на двамата бивши съпрузи.

ТАКСИ ПРИ ПРОДАЖБА НА МПС:

Заплащат се два вида такси:

 1. 2,6% върху по – високата от двете суми - продажната цена или пазарната стойност- по сметка на Данъчната служба, където живее купувача или продавача. Имайте предвид, че това е размерът на данъка в Балчик!
 2. нотариална такса по т.11 от тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

СЪВЕТ ЗА КУПУВАЧА:

В 14 дневен срок от датата, на която е извършена продажбата пред нотариус, купувачът е длъжен да регистрира промяната на собствеността пред органите на КАТ, като се яви с автомобила и с оригиналния договор за покупка и копия от него. Ако автомобилът е бил вече регистриран в Балчик, не е необходимо да го представяте за преглед, но сте длъжен да регистрирате продажбата и придобиването.
В 2-месечен срок от покупката купувачът трябва да регистрира МПС и в данъчната си служба по местоживеене.

СЪВЕТ ЗА ПРОДАВАЧА:

Когато продадете автомобил, поискайте от купувача копие на договора за продажба и уведомете вашата данъчна служба, че автомобилът е продаден и следва да се отпише от вашата данъчна партида. В противен случай рискувате още дълги години да дължите пътен данък за вече продаден автомобил.