Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Завещания

       Завещанията произвеждат действие след смъртта на лицето, направило завещанието. Не прехвърлят собственост към датата на съставяне на завещанието, а след смъртта на лицето. Важат за имуществото, което лицето притежава към датата на смъртта си.

       Завещанията биват два вида:

САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ:

       Пише се саморъчно /с ръката на лицето, което го издава/ и само ръкописно, може на български или чужд език, с ръкописни или печатни букви, но не на пишеща машина или пишещо средство.

       Лицето, написало завещанието или трето лице може да депозира завещанието в оригинал при нотариус. Нотариусът съставя протокол за приемане на завещанието и в тридневен срок уведомява за приетото завещание Агенция по вписванията. Агенция по вписванията получава и регистрира информация за името и ЕГН на завещателя и кой нотариус съхранява завещанието, не и информация за текста на самото завещанието.

       Таксата за протокола за съхранение на завещание е по т.1а от Тарифата за нотариусите и нотариалната дейност. Текстът на завещанието се обявява след смъртта на лицето при представяне на препис-извлечение от акта за неговата смърт.

       За да се снабди с легитимен документ за собственост след обявяването на завещанието лицето, в чиято полза е завещанието, трябва да се снабди с данъчна оценка за имотите. Препис от завещанието се вписва в Агенцията по вписвания. Таксите за издаване на вписан препис от саморъчно завещание са следните:

  1. 1/1000 върху стойността на данъчните оценки в полза на Агенцията по вписвания
  2. Нотариална такса за издаване на препис – по т.9 от Тарифата за нотариусите и нотариалната дейност

       Имайте предвид, че при получаване на имущество по наследство важат и разпоредбите за облагане с данък наследство по чл. 29 и сл. от Закона за местните данъци и такси.

НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ:

       Извършва се от нотариуса на специален формуляр. Пред нотариуса се явява лицето, което желае да направи завещание, придружено от двама свидетели, всички с валидни документи за самоличност.

       Трябва да се представи и данъчна оценка за имотите, които се завещават.

       Нотариусът записва волята на завещателя и завещанието се подписва от завещателя, свидетелите и нотариуса. Така извършеното завещание се вписва в Агенцията по вписвания.

ТАКСИ: При извършване на нотариално завещание нотариалната такса се изчислява съгласно по т.9 от тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.