Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Човекът, който иска да ме упълномощи, не може да се яви пред нотариус.

       Ако желаете да заверите подписа си върху документ (пълномощно, декларация, образец от подпис и др.), следва лично да се явите с личната си карта пред нотариус. 

       Ако лицето, чийто подпис трябва да се завери, е неподвижно или тежко болно, трябва да си запишете час за посещение на адрес. На уговорените дата и час трябва да осигурите за своя сметка транспорт до посочения адрес. 

       Лицето, което се подписва трябва да носи в себе си личната си карта и да бъде запознато предварително с пълното пълното съдържание на документите, които подписва, да желае да ги подпише и да разбира какво подписва. 

       Предварително трябва да запознаете нотариуса с диагнозата и здравословното състояние на лицето, както и да се представи епикриза и/или решение на ТЕЛК. Ако лицето употребява лекарства с опияняващ ефект, заверката не може да се извърши. 

       Лицето се подписва на документа в присъствието и пред нотариуса. 

       Ако подписът на лицето не е положен лично от него и нотариусът не го е видял, нотариалната заверка е нищожна, не поражда никакви последствия и купувачът може да претърпи вреди.