Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Искам да дам пълномощно за продажба на имот

       Нотариалната заверка на пълномощно за разпореждане с имот включва заверка на подписа на лицето и заверка на съдържание на документа. 

       Задължително към пълномощното трябва да са приложени и нотариално заверени декларации по чл.264, ал.1, ДОПК и по чл.25, ЗННД. 

       Преди да заверите пълномощното трябва да го съгласувате с нотариуса, при който ще подписвате самия нотариален акт. 

       Пълномощното за продажба на имот е изрично: трябва подробно да е описан имота като местонахождение, квадратура, трябва да са описани прилежащите към него мазе или таван, идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж или от дворното място. 

       Трябва да посочите дали упълномощеният има право да договаря условията по нотариалния акт, дали има право да получи продажната цена и т.н. 

       Ако човекът, когото упълномощавате, е съсобственик на имота или ще се явява като пълномощник и на трети лица, в пълномощното трябва изрично да се добави, че същият има право да договаря сам със себе си като пълномощник или като съсобственик. 

СЪВЕТ: Четете внимателно документите, които подписвате. Не упълномощавайте хора, които не познавате или на които нямате достатъчно доверие. 

       Пълномощното е документ, който се подписва само от страната, която го издава, тоест упълномощеният не поема задължение да свърши възложеното. За да уредите тези отношение Ви е необходим допълнителен договор, подписан от двете страни.