Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Каква е разликата между договорна и законна ипотека?

       Законна ипотека може да бъде вписана само, ако са изпълнени следните условия:

  • Взимате заем/кредит за закупуване на имот.
  • Заемът/кредитът е равен или е по-малък от размера на продажната цена. Ако заемът е по-голям от продажната цена, трябва да бъде учредена договорна ипотека.
  • Заемът дължите или на вашия продавач, или на банка. Ако трето лице ви отпусне заем, за да закупите имот, трябва да бъде учредена договорна ипотека.

       Договорната ипотека е под формата на нотариален акт и се подписва и от заемодателя, заемополучателя, собственика на имота, както и съдлъжници по договора, ако има такива. Законната ипотека е под формата на молба, която се подписва само от заемодателя. 

       Тъй като законната ипотека е едностранно изявление (подписва се само от едната страна- заемодателя), нотариалните такси за заверката на законна ипотека са по-ниски от тези за договорна ипотека. Таксите за вписване на Агенцията по вписвания са еднакви и за двата вида ипотеки.