Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Какво е удостоверение за тежести с десетгодишен срок?

       За да ви се издаде удостоверение за тежести с минимален срок на проверката 10 години, трябва да приложите към заявлението историята на имота минимум десет години назад. 

       Това означава, че ако вие сте придобили имота през 2008г., трябва да приложите и копие на нотариалния акт, с който са го придобили вашите продавачи. Ако те са го придобили например през 2006г., срокът до 2012г. е шест години, а не десет. Ще трябва да приложите и предходния нотариален акт и така нататък. 

       Ако в някой от нотариалните актове са продавали наследници на човек, който е придобил имота, задължително трябва да представите и копие от удостоверението за наследници. 

       Ако сте закупили имот по време на брака, дори и да пише името само на единия съпруг в нотариалния акт, то имотът е собственост и на двамата. В заявлението ще трябва да попълните като собственици имената и на двамата съпрузи и да приложите копие от удостоверението си за граждански брак. 

       Ако закупувате имот – ново строителство или имот в строеж, ще е необходимо да подадете две удостоверение за тежести- едно за апартамента и едно за земята.

       Към заявлението за удостоверението за тежести за апартамента прилагате нотариалния акт за суперфиция, скица, таблица за ценообразуване, архитектурния проект, разрешение за строеж и съответно или удостоверение, че сградата е в груб строеж, или разрешение за ползване /това е документът, който се издава след акт 16/.

       Към второто удостоверение за тежести прилагате всичките документи за земята- нотариални актове, делби, удостоверения за наследници и други, съгласно описаното по- горе. 

СЪВЕТ: За да бъдете сигурни, когато закупувате имот, удостоверението ви за липса на тежести трябва да бъде с максимален срок на проверката.
Десетгодишната давност не изтича за висящи граждански дела с вписани искови молби, както и за възбрани. За тази цел трябва да имате копия на всички предходни документи за собственост, които касаят имота и да ги подадете към заявлението.