Нотариус Обретен Петров Обретенов

Нотариални услуги в град Балчик

Нотариалната кантора на нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си от 1998г. и е първата такава в гр. Балчик. 

Нотариуса е вписан в регистъра на Нотариалната камара на Република България под № 109 /сто и девет/ с район на действие – Районен съд гр. Балчик, със заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-03-495/18.02.1997г. 

Кантората се помещава на първи и втори етаж от сграда в град Балчик на ул. „Петър Берон“ № 1 в центъра на града, до общината и сградата на кметството, разполага със самостоятелен паркинг. 

Нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си в екип с помощник нотариус по заместване и трима деловодители, всеки от които с повече от 10 години стаж. Всеки клиент получава максимално внимание, копетентна консултация, подготовка на документи и изповядване на сделки в приятна и спокойна обстановка с максимална експедитивност, при стриктно съхраняване правата и интересите на клиентите, спазване на нормативната уредба. 

Кантора Обретен Обретенов извършва всички нотариални дейности предвидени от закона, като таксите се определят от Тарифата за нотариални такси към ЗННД.

 

Продажба на недвижим имот
Продажба на недвижим имот - Обретен Петров Обретенов - Балчик
       Това са най-често извършваните сделки с недвижими имоти. Необходимо е продавачът да представи пред нотариуса в оригинал всички необходими документи, доказващи, че е единствен собственик на имота, който продава.        Продавачът първо консултира ...
Дарение на недвижим имот
Дарение на недвижим имот - Обретен Петров Обретенов - Балчик
       Всяко лице в България може да подари свой имот. Обичайно сделки за дарение на имот се правят между роднини или между съпрузи, например: родители и деца или внуци, братя и сестри или дарение на племенници. Възможни са и сделки за дарение между лица извън посочените в чл.47 ...
Сделки с МПС
Сделки с МПС - Обретен Петров Обретенов - Балчик
       Съгласно разпоредбите на чл.144 ал.ІІ от Закона за движение по пътищата регистрираните в България превозни средства се прехвърлят /продават, даряват, делят/ с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните. ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ или друго МПС:     ...
Завещания
Завещания - Обретен Петров Обретенов - Балчик
       Завещанията произвеждат действие след смъртта на лицето, направило завещанието. Не прехвърлят собственост към датата на съставяне на завещанието, а след смъртта на лицето. Важат за имуществото, което лицето притежава към датата на смъртта си.       ...