Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Кои документи подлежат на вписване в имотен регистър?

       Освен нотариалните актове, примери за такива документи са: брачни договори с предмет недвижими имоти, договор за наем /за срок над една година/, договор за учредяване право на преминаване, на прокарване на кабели, отклонения от мрежи, сервитут, декларации за отказ от право на ползване, законни ипотеки, обявени саморъчни завещания, на които е издаден препис от нотариус и др. 

        Член 112 от Закона за собствеността подробно урежда кои актове подлежат на вписване. Въпросът е уреден и в Закона за кадастър и имотен регистър и в Правилника за вписванията.